Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom Súťaže s názvom ” VYHRAJTE SVOJ VALENTÍNSKY MARKSCRUB ” (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť ShopPoint s.r.o. so sídlom Komenského 26, 058 01 Bardejov, IČO: 50683691, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, odd. Sro, vl.č.33947/P (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).
Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.
2. Miesto a čas konania súťaže:
Súťaž prebieha na Facebook fanpage Usporiadateľa https://www.facebook.com/ShopPoint.sk/ (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v termíne od 18.04.2018 do 24.4.2018. (ďalej len „Dátum konania Súťaže“).
3. Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:
§ s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
§ ktorá má viac ako 15 rokov
§ ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou
§ zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
§ osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
4. Podmienky Súťaže:
Súťaž prebieha v Dátume konania Súťaže, počas ktorého sa môže Účastník zúčastniť označením „páči sa mi to“ na súťažný príspevok a komentovaním súťažného príspevku v Mieste konania Súťaže.
5. Výber výhercov:
Organizátor Súťaže vyberie do 5 pracovných dní od skončenia súťaže náhodným žrebovaním dvoch súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výherca“). Výhercovia budú uverejnení na Mieste konania Súťaže najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia súťaže. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom správy na Facebook profil a označením v súťažnom príspevku, pod ktorým sa zapojil do Súťaže.
Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.
6. Výhra:
Výherca získa vecné výhry:
výhercovia od nás obdržia vouchre, prostredníctvom ktorých si budú môcť zadarmo vyzdvihnúť v ShopPointe balík medových medvedíkov, balzam na pery a medovú mňamku s príchuťou marakuje. ShopPoint je umiestený v Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.
7. Oznámenie výhry:
Výhercov bude o výhre kontaktovať zamestnanec Shoppoint s.r.o. alebo poverený zástupca v priebehu 5 pracovných dní od termínu výberu Výhercov.
Taktiež Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom postu v Mieste konania Súťaže, v ktorom budú označení užívateľskými menami, s ktorými sa zapojili do Súťaže.
V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 5 dní od uskutočnenia výberu Výhercov, bude vyžrebovaný nový Výherca.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.
Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.
8. Osobné údaje
Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu akom sú prístupné verejnosti na sociálne siete, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa a uchovávané počas zmluvného vzťahu. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.
Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.
Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.
9. Dane
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
10. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.shoppoint.sk.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
V Bratislave, 18.04.2018
Shoppoint s.r.o.